MENU

PATIENT'S RIGHTS
(MGA KATUNGOD SA PASYENTE)

 

RIGHT TO DIGNITY (KATUNGOD SA DIGNIDAD)

Matagaan ka ug pagtahud, konsiderasyon, pagtagad ug hingpit nga respeto panahon sa imong pagtambal.

RIGHT TO COMFORT (KATUNGOD SA KAHAMUGAWAY)

   1. Makabatyag nga ikaw komportable samtang nagahulat sa aktwal nga serbisyo.
   2. Magahinan ka og resonable nga panahon sa paghulat ug pagdawat sa imong gikinahanglang nga serbisyo.

RIGHT TO INFORMED PARTICIPATION (KATUNGOD SA PAGSALMOT UG SA PAGPADAYAG)

   1. Makasalmot sa pagplano bahin sa imong pagpatambal nga makatubag sa imong panginahanglan ug kagustuhan.
   2. Makapadayag sa imong panglantaw bahin sa serbisyong imong madawat.

RIGHT TO INFORMATION (KATUNGOD SA SAKTO UG IGO NGA IMPORMASYON)

   1. Mahitungod sa imong sakit ug madawat nga pagtambal.
   2. Mahitungod sa mga polisiya sa ospital kabahin sa imong pagpatambal.
   3. Mahitungod sa kantidad sa mga serbisyong imong madawat ug ang mga pamaagi sa pagbayad.
   4. Mahitungod sa mga pamaagi o mekanismo sa hospital diin pwede nimong ipadayag ang imong reklamo nga dili maapektuhan ang pagtagad ug pag-alima kanimo.

RIGHT TO PRIVACY (KATUNGOD SA "PRIVACY")

Nga sa panahon sa pag-eksamen, tahuron ang mga pribadong bahin sa imong lawas.

RIGHT TO CONFIDENTIALITY (KATUNGOD SA "CONFIDENTIALITY)

Magpasaligan nga bisan unsang personal nga impormasyon nga imong ibutyag ug bisan unsang detalye sa serbisyong imong madawat, magpabilin nga tinago ug dili mabutyag kang bisan kinsa kung dili mahibalo o mouyon. 

RIGHT TO REFUSE (KATUNGOD SA PAGBALIBAD)

Pagsalmot sa himoong "research" o tawhanong eksperimento nga dunay kalabutan sa imong pagpatambal.

RIGHT TO CONTINUITY OF CARE (KATUNGOD SA PADAYON NGA PAG AMUMA)

Katungod sa hapsay ug walay langan nga pabalhin sa ubang ospital kung kinahanglan.